โอกาสทางธุรกิจ

posted on 23 Sep 2009 15:31 by richsure

โอกาสทางธุรกิจ

โอกาสทางธุรกิจหากจะนับว่าธุรกิจในประเทศไทยตอนนี้มีอยู่กี่ประเภท คงบอกได้เลยว่ามีมากกว่า สองพันแบบ และในแต่ละประเภทธุรกิจก็มีลักษณะการดำเนินการที่แตกต่างกันออกไป 

เช่น ร้านอาหารก็มีหลายประเภท แม้แต่ร้านอาหารไทย ก็ยังแบ่งย่อยว่าจะจับลูกค้ากลุ่มใด ดังนั้นเราบอกได้เลยว่า ทางเลือกของท่านนั้นมีมากมายมหาศาลมาก นี่ขนาดยังไม่ได้นับธุรกิจใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมา ซึ่งเรามองว่าหากท่านสามารถทำอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็จะมีมาก 

แต่ปัญหาที่มักจะพบเห็นคือ เจ้าของกิจการมือใหม่หลายๆคน อาจจะประสบปัญหาทุนหมดก่อนที่จะเริ่มมีรายได้เข้ามา นั่นเพราะพวกเขาไม่สามารถแยกระหว่าง “โอกาสทางธุรกิจ” กับ “ความคิดดีๆ” ได้ ในขณะที่นักธุรกิจมือเก่าๆ จะรู้ว่า นี่คือความคิดที่เก๋มาก แต่อาจเป็นไปได้ยากทางธุรกิจ หรือความคิดนี้พอใช้ได้ แม้จะไม่แปลกใหม่นักแต่นำไปดัดแปลงให้เป็นธุรกิจที่ทำเงินได้ 

อย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่เริ่มทำธุรกิจ ก็จะเริ่มจากความคิดดีๆนี่เอง ดังนั้นเราลองมาดูว่า นักธุรกิจส่วนใหญ่เขาได้ความคิดดีในการทำธุรกิจจากที่ใดดังนี้ 

แหล่งความคิดดีๆ ในการลงทุน 

1. มีพื้นฐานมาจากแหล่งที่คุณมีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ทำอยู่เป็นประจำ นั่นคือแหล่งข้อมูลที่ดี ที่จะทำให้คุณเกิดแนวความคิดและสามารถจินตนาการให้เกิดเป็นภาพขึ้นมาได้สามารถนำมาพิจารณาประกอบกับปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายด้านในการลงทุน คุณย่อมได้เปรียบกว่าคนอื่นที่คิดจะทำธุรกิจ และบ่อยครั้งที่งานอดิเรกที่ทำอยู่ก็กลายเป็นตัวนำไปสู่โอกาสที่ก่อให้เกิดธุรกิจได้เช่นกัน 

2. ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ที่เกิดจากความต้องการสิ่งใดแล้วไม่ได้ดังปรารถนา พิจารณาให้ลึกซึ้งว่าสิ่งนั้นคืออะไร มองหาความต้องการที่ไม่มีผู้ใดสนองได้เลยก่อน หรือสิ่งที่ได้มาแล้วพบว่ามีคุณภาพไม่ดี การสร้างนิสัยให้รู้จักใช้ความคิดมองหาโอกาส คิดออกมาเป็นเชิงธุรกิจ ย่อมเป็นผลดีแก่ตัวคุณเอง เกิดเป็นความเคยชิน เมื่อถึงเวลาที่ต้องการ ความคิดนั้นก็สามารถเชื่อมโยงไปกับธุรกิจได้ 

3. อ่านมากจะช่วยให้หูตากว้างไกล เกิดความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ ขึ้นมา สิ่งที่ช่วยในการค้นคว้าหาความรู้มีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ วารสาร นิตยสาร หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ผู้ที่สนใจคัดเลือกธุรกิจก็หาอ่านได้จากหนังสือเหล่านี้ โดยศึกษาถึงผลิตภัณฑ์ที่จะทำ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ สีสัน รสนิยมผู้บริโภค 

4. ศึกษาสถิติการนำเข้าสินค้าบางประเภทที่มีอันดับสูงเป็นสินค้าที่มีเทคนิคการผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อน หรือเป็นสินค้าที่สามารถใช้วัตถุดิบและแรงงานภายในประเทศหรือเป็นสินค้าที่ตรงกับความรู้ความชำนาญที่คุณมีอยู่นำมาวิเคราะห์ดูว่า มีทางที่จะลงทุนผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าได้อย่างไร ศึกษาถึงวิธีการที่จะทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าการนำเข้า 

5. ข้อมูลจากงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล ในแต่ละปีรัฐบาลมีงบประมาณรายจ่ายในการจัดซื้อ 
วัสดุครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ การจัดซื้อของทางราชการเป็นตลาดขนาดใหญ่ ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่ามีรายการใดบ้างที่น่าลงทุนหนังสืองบประมาณรายจ่ายหาได้จากสำนักงบประมาณ 

6. งานแสดงสินค้าและงานนิทรรศการสินค้า เป็นงานที่องค์กรของรัฐหรือเอกชน สมาคม หอการค้า หรือรัฐร่วมกับเอกชนเป็นผู้จัด โดยมุ่งหมายให้บริษัทผู้ผลิตมาร่วมกันจัดแสดงสินค้าในบรเวณที่จัดไว้และติดต่อกับคนกลางค้าส่ง ตลอดจนคนกลางค้าปลีกได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้า อย่างไรก็ดีความรู้จากการดูงานแสดงสินค้าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ดูงานก็ต่อเมื่อดูแล้วคิด จดจำ และนำมาประยุกต์ให้เป็นแบบของคุณ ถ้าดูแล้วผ่านเลยก็จะไม่มีประโยชน์แต่อย่างไร 

7. ขอคำปรึกษาจากบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหน่วยงานที่สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้สนใจลงทุน หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ เป็นต้น(ดูภาคผนวกประกอบ) ภาคเอกชนก็มี เช่น บ. เอสเอ็มอีเซ็นเตอร์ ที่จะให้คำปรึกษากับผู้เริ่มต้นธุรกิจฟรี หรือเป็นศูนย์ที่มีการซื้อ-ขายสินค้า ทำให้เรามีโอกาสได้เลือกที่จะทำธุรกิจ หรือธนาคารพาณิชย์ต่าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารจะทราบสถานการณ์ธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี เพราะได้ทำการวิเคราะห์โครงการที่ขอเงินกู้ และธนาคารพาณิชย์ยังมีส่วนงานวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจอุตสาหกรรม ถ้ามีโอกาสได้ปรึกษาจะทำให้ได้ข้อคิดมากมาย 

8. อินเตอร์เนต คือแหล่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เดี๋ยวนี้เริ่มที่จะมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ SME เกิดขึ้นมา และเป็นแหล่งของโอกาสดีๆที่ท่านจะเข้าไปดูได้ ผู้ที่มีสินค้าก็สามารถประกาศขาย คนที่สนใจก็ไม่ต้องไปเดินทางไปเสาะหา เพียงเปิดอินเตอร์เนตเข้ามา 

ท่านลองใช้เวลาสักระยะเสาะหาความคิดดีๆ ที่พอจะนำมาทำให้เกิดเป็นโอกาสทางธุรกิจ และเริ่มต้นทำธุรกิจกัน ซึ่งความคิดดีๆนี้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นความคิดของท่านเอง ท่านอาจจะฉุคิดอะไรได้จากเพื่อนที่ชอบโม้อะไรใหม่ๆให้ฟังก็ได้ แต่ขั้นต่อมาก็คือการ แปลงความคิดนั้นให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจ หรือพูดง่ายว่า ทำโลกแห่งความฝัน ให้กลายเป็นโลกแห่งความจริง แต่อย่างที่เราทราบกันว่า โลกแห่งความจริงมีความไม่แน่นอนมากกว่า โลกแห่งความฝัน เราจึงต้องมีการวางแผนกันต่อไป 

ที่มา : http://www.thaismecenter.com

 

Comment

Comment:

Tweet